Philological Class | ISSN 2071-2405 (Print)

Select a language to translate this section

Russian Russian
Файл статьи: PDF

Для цитирования:

Лекант, П. А. Критическая ситуация в современной публичной речи / П. А. Лекант // Philological Class. – 2010. – №2 (24). – С. 43-45.

For citation

Lekant, P. A. Critical Situation in Modern Public Speech / P. A. Lekant // Philological Class. – 2010. – №2 (24). – P. 43-45.