Авторы публикаций

O. V. Khorokhordina I. M. Voznesenskaya D. V. Kolesova N. V. Shkurina