Philological Class | ISSN 2071-2405 (Print)

Select a language to translate this section

Russian Russian
Рубрика: К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова
Файл статьи: PDF

Для цитирования:

Химич, В. В. Чехов в роли Чехова / В. В. Химич // Philological Class. – 2010. – №2 (24). – С. 16-21.

For citation

Khimich, V. V. Chekhov in Chekhov's Role / V. V. Khimich // Philological Class. – 2010. – №2 (24). – P. 16-21.